Obmedzenie predaja

Obmedzenie predaja respirátorov.

9. Predaj respirátorov FFP2 a FFP3 s výdychovým ventilom podľa 69/2020 Z. z. predávame len osobám ako je uvedené v bodoch 9.A,9B,9C,9D-zoznam prác 9E,9F,9G,9H,

V prípade, že spĺňate aspoň jednu podmienku vyjadrujete svoj súhlas zaslaním čestného prehlásenia.

9.A. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky

9.B. Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky.
9.C. Orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy.
9.D. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať objednané osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe vyhlásenia, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia Ak ste vyznačili možnosť vyššie, vyznačte tiež v prílohe aké práce vykonávate, pri ktorých je nevyhnutné použitie týchto oopp nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia.

Zoznam prác uvedených v prílohe zákona podľa bodu 9.D. :

1. práca s nebezpečnými látkami,
2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s
nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,
3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,
4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,
5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,
6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,
7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,
8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,
9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,
10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,
11. nanášanie náterových látok,
12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,
13. strojové brúsenie dreva,
14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,
15. práca v archívoch.

9.E. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
9.F. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ , ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky.
9.G. Zamestnanec súdnolekárskeho a patologicko-anatomického pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
9.H. Osoba, pri ktorej na to existujú určené zdravotné dôvody.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. ochrana-osobnych-udajov