Menu

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ( ďalej len predávajúci ):

Viera Pajgertová - ttech
E.M.Šoltésovej 2510/42
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 44 721 552
IČ DPH: SK1074912927

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala objednávku.

3. Objednávka musí obsahovať informácie o kupujúcom ( v prípade firiem - fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt, emailový kontakt, v prípade fyzickej osoby pri kúpe tovaru na dobierku – presná adresa kupujúceho, telefónny kontakt, emailový kontakt ), zoznam objednaného tovaru a celkovú cenu objednávky. Objednávka môže byť zaslaná ako obyčajný email na emailovú adresu obchod@ttech.sk, poštou, osobne alebo môže byť nahlásená telefonicky na telefónne číslo 0903 547 859, ale dodatočne musí byť zaslaná aj elektronickou alebo písomnou formou.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné uvedenie všetkých údajov a náležitosti uvedených v článku I. ods. 3 týchto obchodných podmienok.

2. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.

3. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

4. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Predávajúci je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 500 €  požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou).

6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. (Po 6 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať).

7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu bez závad a v pôvodnom balení.

8. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo osobne na prevádzke predávajúceho.

III. Povinnosti predávajúceho

Kupujúcim sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou..

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

4. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

IV. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne
oznámiť predávajúcemu.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

V. Ceny tovaru

Uvedené ceny sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ predávajúceho na túto skutočnosť vopred neupozorní, predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, kupujúceho však o tom predávajúci upovedomí s tým, že objednávku kupujúci buď potvrdí alebo ju zruší.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej predávajúcim ku dňu poslednej aktualizácie. Poskytnuté zľavy sú nekumulovateľné.

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko, sídlo firmy, alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 7 dni po výzve od predávajúceho.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe od prijatia objednávky, najneskôr do 1 - 2 týždňov od prijatia objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim ( momentálna nedostupnosť tovaru, meškanie tovaru vinou Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti, strata tovaru vinou Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti ), predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o týchto skutočnostiach informovať.

5. Ak tovar neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u predávajúceho telefonicky, mailom alebo osobne.
( napr. kupujúci nedostane oznámenie z pošty o uložení zásielky ).

6. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

7. V prípade neuhradenia ktorejkoľvek faktúry v stanovenom termíne splatnosti budú odberateľovi s okamžitou platnosťou pozastavené všetky dodávky, a to až do okamihu úhrady nezaplatenej faktúry.

8. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch tovaru.

Ak si objednáte tovar, ktorý výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval o tom predávajúceho, predávajúci Vás okamžite po zistení tejto skutočnosti budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

VII. Kúpna cena a platby

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru ( na dobierku, od kuriéra, u predávajúceho ) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre alebo faktúre. V prípade zálohovej faktúry ak si kupujúci zvolí možnosť platby prevodom na účet predávajúceho, predávajúci po pripravení objednávky vyzve kupujúceho k zaplateniu tovaru na účet, po prijatí platby na účet predávajúceho predávajúci zašle objednaný tovar kupujúcemu.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred predovšetkým pri objednávkach ako je uvedené v čl. II odst. 5 týchto obchodných podmienok.

3. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

VIII. Záruka, reklamácie, doklady

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. V prípade platby vopred doklad o zaplatení ( príjmový doklad).

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov, ak to nie je na dodanom tovare uvedené inak. Faktúra slúži zároveň ako dodací list aj ako záručný list.

3. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu priamo u predávajúceho alebo odovzdaním tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti.

4. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej pracovníkmi predávajúceho.

5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru
chyby, je vašou povinnosťou oznámiť predávajúcemu zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom ( v druhu, v množstve alebo
cene ), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď
informujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte predávajúceho telefonicky, e-mailom alebo osobne. Predávajúci Vám zašle Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na adresu predávajúceho spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý Ste obdržali od predávajúceho spolu s tovarom ( v prípade doručenia tovaru Slovenskou poštou alebo kuriérskou spoločnosťou kópiu ústrižku od doručovateľa ). Reklamovaný tovar Vám predávajúci vymení za iný, ktorý si vyberiete alebo
Vám vráti peniaze. Poštovné a iné poplatky predávajúci nevracia. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa
predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte
buď formou balíka, alebo doručte osobne. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie:

1. Reklamácie budú vybavené v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

2. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. O výsledku vás bude predávajúci informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

3. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

4. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

5. Alternatívne riešenie sporov.

Pokiaľ nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

IX. Poštovné a balné

Pri odbere tovaru:

  • osobný odber na predajni TTECH na ulici Janka Jesenského 4702 vo Zvolene 96001 zdarma.
  • bankovým prevodom na účet SK7202000000002948319859.
  • dobierka sa účtuje v sume od 1,50 € bez DPH.
  • preprava náklady- objednávka v hodnote nad 60€ zdarma, pri objednávkach nižžších ako 60 € od 3,90€ s DPH.

Za každý balík.

Platby:

  •  Dobierkou
  •  Bankovým prevodom - faktúra
  •  Bankovým prevodom (úhrada pred doručením tovaru) – zálohová faktúra
  • Osobne pri prevzatí tovaru u predávajúceho
  • Elektronické platby 

XI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v tomto znení od dňa odoslania objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

5. Spoločnosť Viera Pajgertová - ttech si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených obchodných podmienok. O prípadných zmenách budú odberatelia informovaní.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať